Regulamin sklepu

www.sklep.eco-deco-art.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nasz sklep www.sklep.eco-deco-art.pl działa na zasadach, które określiliśmy w niniejszym Regulaminie.
 2. W regulaminie określamy warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług, które świadczymy drogą elektroniczną przez Sklep www.sklep.eco-deco-art.pl.
 3. Będąc naszym klientem z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług naszego sklepu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Reklamacje jeśli mają miejsce rozpatrujemy w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli popełniliśmy błędy w produkcji usuniemy je bezzwłocznie, produkt naprawimy i odeślemy Tobie na nasz koszt.
 5. Jeżeli jakiś aspekt nie jest nieuregulowany w niniejszym Regulaminie zachęcamy do kontaktu i polubownego rozwiązania ew. konfliktu. Oczywiście każda ze stron ma prawo zastosować poniższe przepisy:
  1. Kodeks cywilny, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.sklep.eco-deco-art.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, lub zawodową.
 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.sklep.eco-deco-art.pl.
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Agencja Artystyczno Eventowa Arteventy, Piotr Pertek, NIP 7792055829. 64-514 Lulinek, ul. Bukowa 19. 
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.sklep.eco-deco-art.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, także jest to jedyna droga zakupu.
 2. Produkty, które oferujemy w Sklepie produkujemy oczywiście zawsze na zamówienie, zgodnie z ustaleniami i życzeniami klienta. Zgodnie z polskim prawem produktów nieprefabrykowanych nie można oddać ze względu na fakt, iż wyprodukowaliśmy je na zamówienie, na prośbę zamawiającego.
 3.  Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta:
 4. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie dotyczy przy świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał usługę za wyraźną zgodą i na życzenie konsumenta, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 5.  Wyjątek stanowi zakładka „Dostępne od ręki”. Te produkty podlegają zwrotowi nieużywane w ciągu 14 dni od zakupu. Jeśli odeślesz produkt nieużywany i nieuszkodzony otrzymasz wtedy zwrot poniesionych kosztów zakupu. Koszt odesłania towaru leży jak z pewnością wiesz po stronie kupującego. Zwrot pieniędzy nastąpi do 14 dni roboczych.
 6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 7. Cenę Produktu, którą podajemy na stronie internetowej Sklepu podajemy w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie opłaty. 
 8. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 9. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.sklep.eco-deco-art.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 10. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o braku możliwości odstąpienia od umowy.
 5. Kiedy otrzymasz wiadomości e-mail, o czym piszemy powyżej w pkt 4 niniejszego paragrafu, zawieramy Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, czyli między nami, a Tobą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży potwierdzamy dowodem zakupu, który oczywiście dołączamy do Produktu.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 2. W przypadku kiedy płacisz przelewem tradycyjnym, wpłaty dokonaj na rachunek bankowy numer: 95 1240 1763 1111 0010 3260 9850. W tytule przelewu wpisz „Zamówienie nr projektu …”.
 3. W przypadku kiedy płacisz za zamówienie za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności dokonujesz zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej, lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Kiedy dokonasz zakupu Twoje zamówienie wyprodukujemy zgodnie z ustaleniami, które przestawimy także przedstawione drogą mailową. 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywasz, przedstawimy w procesie składania Zamówienia.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas produkcji Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas w którym wykonamy Twoje zamówienie jest różny i ustalamy go indywidualnie.
  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. dwóch dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze.
 3. Zakupione w Sklepie Produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub dostarczamy osobiście. Można je także odebrać we własnym zakresie. W Poznaniu i okolicy dostarczamy zamówienie bezpłatnie własnym transportem.

§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  1. gwarancję na wyprodukowane przez nas produkty udzielamy na dwa lata. Reklamacje rozpatrujemy w 7 dni roboczych.
  2. zamówiony i wyprodukowany produkt przed wysyłaniem udostępniamy Zamawiającemu za pośrednictwem zdjęć do oceny, czy produkt  jest zrobiony według ustaleń. 
  3. po otrzymaniu potwierdzania I informacji, że wszystko się zgadza produkt jest wysyłany. 
  4. po otrzymaniu produktu: ewentualne zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eco-deco-art@proton.me 
  5. w powyższej wiadomości elektronicznej należy podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji. Jeśli wada wystąpiła z powodu niewłaściwej produkcji bezwałocznie po dostarczeniu produktu do naszej siedziby problem zostanie usunięty, a produkt odesłany do Klienta. 
  6. Produkt zostanie dostaczony Sprzedawcy na koszt Zamawiającego.
  7. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego bezpłatnego dostarczenia Produktu do Klienta. Na konsumencie spoczywa koszt dostarczenia nam produktu.
  8. odpowiedź na reklamację jest przekazywana w wiadomości mailowej.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.sklep.eco-deco-art.pl uważa się za towar nieprefabrykowany. 
 3. Podsumowując: wykonywane u nas produkty na zamówienie, na wymiar nie podlegają zwrotowi.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy sklepu.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.